ck2024

Committees

Conference president

Asst. prof. Goran Kuvačić, Phd

Conference vice-president

prof. Frane Žuvela, PhD

Chair of the Organizing Committee

prof. Marko Erceg, Phd

Chair of the Scientific Committee

Assoc. prof. Ognjen Uljević, Phd

Members of the Organizing Committee

Prof. Goran Gabrilo, PhD
assoc. prof. Ana penjak, PHD
ASSOC. PROF mia perić, phd
ASST. PROF. Ante Rađa, Phd
prof. Patrik drid, PHD
prof. Ivana Čerkez, PHD
asst. prof. mirela Šunda, PHD
prof. mario baić, PHD
asst. prof. Dario novak, PHD
asst. Petra rajković vuletić
asst. prof. srna Jenko miholić, phd

Members of the Scientific Committee

AssT. prof. Šime Veršić, PHD
asst. prof. Boris Milavić, PHD
ASST. PROF. Toni modrić, phd
ASST. PROF. Nikola Foretić, phd
prof. tatjana trivić, phd
prof. marin ćorluka, PHD
asst. prof. ivana klaričić, PHD
assoc. prof. tomislav rupčić, PHD
prof. gheorghe balint, PHD
asst. Barbara gilić škugor, PHD
prof. Goran Leko, PHD